Repertoire vun eise Volleksdänz, gedanzt vum dem Grupp 
Vallée des Sept Châteaux vu Miersch

Volleksdanz Dauer Musek Youtube
 Arèdge de Malempré 1:59 a play icon trans Youtube 2019
Branle     Youtube 2003
Chibberli 2:24 a play icon trans newYoutube 2019
Eifeler Maklott 3:10 a play icon trans  Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Galette    Youtube 2003
Hämmelsmarsch 1:54 a play icon trans Youtube 2019
Karschnatz 1:26 a play icon trans Youtube 2019
Konterdanz (Baaschtnecher) 1:40 a play icon trans newYoutube 2019
Maclotte d'Hâbièmont 2:48 a play icon trans newYoutube 2019
Mëschttrëppler 2:00 a play icon trans Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Pick Polka 3:19 a play icon trans  Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Sabotière 2:26 a play icon trans  Youtube 2003
Séier Maklott 2:32 a play icon trans Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Sonndesdanz 2:04 a play icon trans Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Stréinen Hunn 1:39 a play icon trans  Youtube 2003
Uelegschléier 2:56  a play icon trans  Youtube 2003
Valse Ardennaise (Éisleker) 2:50 a play icon trans Youtube 2003
Valse Rosse 1:42 a play icon trans Youtube 2019 Youtube MierschTV 2019
Abmarsch Festival des Migrations   Youtube 2019

 

Weider Volleksdänz